افتخارات گروه فک ایران

گروه فک ایران (IRANFAACGROUP) در طول سالهای فعالیت خود توانسته با اهتمام به دستیبانی به اهداف و ارزشهای بنیادین خود و حفظ حقوق مشتریان، به افتخارات فراوانی نائل شود.