شعبه کرمان

کد شعبه : ۳۴۰۱
مدیر عامل : وحیدرضا بارانی
آدرس : کرمان ،بلوار حمزه ،نبش کوچه ۳۰ ،شرکت پارس تتیس
کد پستی : ۷۶۱۸۶۵۹۸۹۳
تلفن : ۳۲۴۳۷۵۳۷-۰۳۴