شعبه ساری

کد شعبه : ۲۱۰۱
مدیرعامل : عباس ربیعی
مدیر فروش : موسی انگوتین
آدرس : مازندران ،ساری ،خیابان ملامجدالدین ،خیابان آرش ،خدمات حفاظتی ربیعی
تلفن : ۳۳۲۴۶۲۶۲-۰۱۱