شعبه قزوین

کد شعبه : ۲۸۰۱
مدیرعامل : سبحان خندان چهره
آدرس : قزوین ،بلوار نوروزیان ،بالا تر از کانال ،مابین حکمت ۴۹ و ۵۱ ،درب اتوماتیک نوین درب گستر
کد پستی :  ٣۴١۴٨٩٣٧۵۵
تلفن : ۳۳۶۷۵۴۹۹-۰۲۸