شعبه زنجان

کد شعبه :۲۴۰۱
مدیرعامل : وحید جم
مدیر فروش : خانم تاران
آدرس : زنجان ،جاده شهرک ،قائم ۵ ،قطعه ۲۶۶۹
کد پستی : ۴۵۱۳۸۸۶۱۸۵
تلفن : ۳۳۴۷۸۱۲۸-۰۲۴