شعبه زاهدان

کد شعبه :۵۴۰۱
مدیرعامل : مجتبی پارسانیا
آدرس : زاهدان ،میدان مشاهیر ،جنب ساختمان پزشکان مشاهیر ،شرکت صنایع درب سازان پارسینا حفاظ
کد پستی : ۹۸۱۶۹۳۳۳۴۸
تلفن : ۳۳۴۴۱۰۶۰-۰۵۴